ОБЯВА

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, “ФРИГО-ХИМ” ЕООД, ЕИК 115679782, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4006, р-н Източен, ул. ”Лотос” № 22...