logo
ОБЯВА

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

“ФРИГО-ХИМ” ЕООД,

ЕИК 115679782, със седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, 4006, р-н Източен, ул. ”Лотос” № 22

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

За своето инвестиционно предложение за:

“СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ И МАГАЗИН“

 

Местоположение и характер на предложението:

Инвестиционното предложение ще се реализира в трайно урбанизирана и урегулирана територия, в поземлен имот с идентификатор 68134.606.2066, идентичен с УПИ XVIII1002, кв. 5, м. “ж. к. Хаджи Димитър“, СО – Район Подуяне, ул. „Васил Кънчев“ № 38.

“ФРИГО-ХИМ” ЕООД е компания с основна дейност: внос, износ и търговия на едро и дребно с консумативи и компоненти за хладилна, климатична и авто-климатична техника. Фирмата има намерение да изгради нова складова база за пасивно съхранение, експедиция и търговия с разнообразни продукти за крайни клиенти. Предложението е насочено изцяло към търговско-складова дейност.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакти:

арх. Георги Петров, +359 887 554 711, e-mail: petrov.g.petrov@gmail.com

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, emailriosv@riewsofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС